Thông tin chi tiết về ưu đãi của thuê bao 086 Viettel

Bắt đầu từ hôm nay, các khách hàng hòa mạng mới thuê bao 086 Viettel sẽ được hưởng một lúc 7 ưu đãi hấp dẫn từ nhà mạng đấy. Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về gói MI5N Viettel.Cùng xem các ưu đãi hấp dẫn từ thuê bao 086 này là gì, áp dụng ra sao, thời gian hưởng ưu đãi trong bao lâu quý khách nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Thông tin chi tiết về ưu đãi của thuê bao 086 Viettel

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0977 407.590 Giá : 290,000      < - > 0962 751.377 Giá : 290,000
0977 492.485 Giá : 290,000      < - > 0962 752.991 Giá : 290,000
0977 502.511 Giá : 290,000      < - > 0962 813.881 Giá : 290,000
0977 740.187 Giá : 290,000      < - > 0962 876.833 Giá : 290,000
0978 24.26.92 Giá : 290,000      < - > 0962 99.4683 Giá : 290,000
0978 446.592 Giá : 290,000      < - > 0963 318.933 Giá : 290,000
0978 631.822 Giá : 290,000      < - > 0963 400.687 Giá : 290,000
0978 744.287 Giá : 290,000      < - > 0963 42.43.91 Giá : 290,000
0979 74.3335 Giá : 290,000      < - > 0963 447.291 Giá : 290,000
0981 837 801 Giá : 290,000      < - > 0963 493.991 Giá : 290,000
0981 837 802 Giá : 290,000      < - > 0963 654.990 Giá : 290,000
0981 837 803 Giá : 290,000      < - > 0963 654.991 Giá : 290,000
0981 837 806 Giá : 290,000      < - > 0963 664.177 Giá : 290,000
0981 837 816 Giá : 290,000      < - > 0963 72.0997 Giá : 290,000
0982 569.411 Giá : 290,000      < - > 0963 76.1551 Giá : 290,000
0982 716.577 Giá : 290,000      < - > 0963 928.977 Giá : 290,000
0982 831.442 Giá : 290,000      < - > 0964 00.7982 Giá : 290,000
0984 026.482 Giá : 290,000      < - > 0964 029.677 Giá : 290,000
0984 187.385 Giá : 290,000      < - > 0964 184.559 Giá : 290,000
0984 246.795 Giá : 290,000      < - > 0964 369.775 Giá : 290,000
0984 267.083 Giá : 290,000      < - > 0964 419.228 Giá : 290,000
0984 293.577 Giá : 290,000      < - > 0964 50.7776 Giá : 290,000
0984 308.581 Giá : 290,000      < - > 0964 596.756 Giá : 290,000
0984 384.190 Giá : 290,000      < - > 0964 669.685 Giá : 290,000
0984 539.591 Giá : 290,000      < - > 0964 689.796 Giá : 290,000
0984 619.380 Giá : 290,000      < - > 0964 868.967 Giá : 290,000
0984 875.093 Giá : 290,000      < - > 0964 902.881 Giá : 290,000
0984 879.552 Giá : 290,000      < - > 0965 02.05.33 Giá : 290,000
0984 906.223 Giá : 290,000      < - > 0965 021.556 Giá : 290,000
0984 910.087 Giá : 290,000      < - > 0965 021.557 Giá : 290,000
0985 286.477 Giá : 290,000      < - > 0965 031.558 Giá : 290,000
0985 671.004 Giá : 290,000      < - > 0965 254.885 Giá : 290,000
0985 980.117 Giá : 290,000      < - > 0965 285.119 Giá : 290,000
0986 706.009 Giá : 290,000      < - > 0965 352.775 Giá : 290,000
0987 039.775 Giá : 290,000      < - > 0965 392.115 Giá : 290,000
0987 617.483 Giá : 290,000      < - > 0965 392.855 Giá : 290,000
0987 625.996 Giá : 290,000      < - > 0965 462.115 Giá : 290,000
0989 435.955 Giá : 290,000      < - > 0965 572.355 Giá : 290,000
09 8183.6267 Giá : 290,000      < - > 0965 725.482 Giá : 290,000
0966 37.5551 Giá : 290,000      < - > 0965 730.497 Giá : 290,000
0966 507.481 Giá : 290,000      < - > 0965 774.755 Giá : 290,000
0966 581.663 Giá : 290,000      < - > 0965 783.990 Giá : 290,000
0966 610.485 Giá : 290,000      < - > 0965 81.0330 Giá : 290,000
0966 705.487 Giá : 290,000      < - > 0965 820.669 Giá : 290,000
0966 71.5445 Giá : 290,000      < - > 0965 871.336 Giá : 290,000
0966 754.883 Giá : 290,000      < - > 0965 936.522 Giá : 290,000
0967 087.057 Giá : 290,000      < - > 0965 937.033 Giá : 290,000
0966 079.775 Giá : 290,000      < - > 0965 963.491 Giá : 290,000
0966 219.497 Giá : 290,000      < - > 0965 964.783 Giá : 290,000
0966 270.227 Giá : 290,000      < - > 0966 004.687 Giá : 290,000
0965 725.482 Giá : 290,000      < - > 0966 079.775 Giá : 290,000
0965 730.497 Giá : 290,000      < - > 0966 219.497 Giá : 290,000
0965 774.755 Giá : 290,000      < - > 0966 270.227 Giá : 290,000
0965 783.990 Giá : 290,000      < - > 0966 37.5551 Giá : 290,000
0965 81.0330 Giá : 290,000      < - > 0966 507.481 Giá : 290,000
0965 820.669 Giá : 290,000      < - > 0966 581.663 Giá : 290,000
0965 871.336 Giá : 290,000      < - > 0966 610.485 Giá : 290,000
0965 936.522 Giá : 290,000      < - > 0966 705.487 Giá : 290,000
0965 937.033 Giá : 290,000      < - > 0966 71.5445 Giá : 290,000
0965 963.491 Giá : 290,000      < - > 0966 754.883 Giá : 290,000
0965 964.783 Giá : 290,000      < - > 0967 087.057 Giá : 290,000
0966 004.687 Giá : 290,000      < - > 0967 284.003 Giá : 290,000
0964 00.7982 Giá : 290,000      < - > 0967 416.771 Giá : 290,000
0964 029.677 Giá : 290,000      < - > 0967 941.655 Giá : 290,000
0964 184.559 Giá : 290,000      < - > 0967 984.577 Giá : 290,000
0964 369.775 Giá : 290,000      < - > 0968 304.155 Giá : 290,000
0964 419.228 Giá : 290,000      < - > 0969 54.2227 Giá : 290,000
0964 50.7776 Giá : 290,000      < - > 0969 598.115 Giá : 290,000
0964 596.756 Giá : 290,000      < - > 0969 718.223 Giá : 290,000
0964 669.685 Giá : 290,000      < - > 0972 747.993 Giá : 290,000
0964 689.796 Giá : 290,000      < - > 0973 953.911 Giá : 290,000
0964 868.967 Giá : 290,000      < - > 0974 193.077 Giá : 290,000
0964 902.881 Giá : 290,000      < - > 0974 631.765 Giá : 290,000
0965 02.05.33 Giá : 290,000      < - > 0975 194.697 Giá : 290,000
0965 021.556 Giá : 290,000      < - > 0975 712.092 Giá : 290,000
0965 021.557 Giá : 290,000      < - > 0976 420.290 Giá : 290,000
0965 031.558 Giá : 290,000      < - > 0977 407.590 Giá : 290,000
0965 254.885 Giá : 290,000      < - > 0977 492.485 Giá : 290,000
0965 285.119 Giá : 290,000      < - > 0977 502.511 Giá : 290,000
0965 352.775 Giá : 290,000      < - > 0977 740.187 Giá : 290,000
0965 392.115 Giá : 290,000      < - > 0978 24.26.92 Giá : 290,000
0965 392.855 Giá : 290,000      < - > 0978 446.592 Giá : 290,000
0965 462.115 Giá : 290,000      < - > 0978 631.822 Giá : 290,000
0965 572.355 Giá : 290,000      < - > 0978 744.287 Giá : 290,000
0963 928.977 Giá : 290,000      < - > 0979 74.3335 Giá : 290,000
0963 654.990 Giá : 290,000      < - > 0981 837 801 Giá : 290,000
0963 654.991 Giá : 290,000      < - > 0981 837 802 Giá : 290,000
0963 664.177 Giá : 290,000      < - > 0981 837 803 Giá : 290,000
0963 72.0997 Giá : 290,000      < - > 0981 837 806 Giá : 290,000
0963 76.1551 Giá : 290,000      < - > 0981 837 816 Giá : 290,000
0962 751.377 Giá : 290,000      < - > 0982 569.411 Giá : 290,000
0962 752.991 Giá : 290,000      < - > 0982 716.577 Giá : 290,000
0962 813.881 Giá : 290,000      < - > 0982 831.442 Giá : 290,000
0962 876.833 Giá : 290,000      < - > 0984 026.482 Giá : 290,000
0962 99.4683 Giá : 290,000      < - > 0984 187.385 Giá : 290,000
0963 318.933 Giá : 290,000      < - > 0984 246.795 Giá : 290,000
0963 400.687 Giá : 290,000      < - > 0984 267.083 Giá : 290,000
0963 42.43.91 Giá : 290,000      < - > 0984 293.577 Giá : 290,000
0963 447.291 Giá : 290,000      < - > 0984 308.581 Giá : 290,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ từ 3 đến 5 triệu

Ưu đãi siêu hot dành cho thuê bao hòa mạng mới 086 Viettel:

– Thời gian hòa mạng hưởng ưu đãi: Từ ngày 16/5/2016 trở đi (Chưa có thời gian kết thúc).

– Đối tượng áp dụng: Khách hàng hòa mạng mới thuê bao trả trước 086 Viettel.

– Phạm vi triển khai chương trình: Toàn quốc.

Khách hàng nhận được ưu đãi gì khi hòa mạng mới?

Theo đó, khi đăng ký hòa mạng mới thuê bao 086 Viettel trong thời gian này, khách hàng sẽ được hưởng đồng thời hàng loạt các ưu đãi dưới đây:

1. Ưu đãi cộng tiền vào tài khoản. 

– Thuê bao được tặng liên tiếp 360.000đ trong vòng 24 tháng vào tài khoản (Mỗi tháng 15.000đ). Số tiền này được dùng để gọi và nhắn tin nội mạng đến cuối tháng cộng tiền.

– Điều kiện được hưởng ưu đãi cộng tiền: Thuê bao có tổng tiền nạp thẻ trong tháng trước đó ít nhất 10.000đ.

– Thời gian cộng tiền: Từ ngày 10 – 15 hàng tháng.

2. Miễn phí truy cập Facebook.

– Khách hàng được miễn phí truy cập Facebook suốt 7 ngày nhờ gói FB7 của Viettel. Liên hệ tổng đài 198 để được cung cấp thêm thông tin quý khách nhé.

3. Được tự do lựa chọn sim số đẹp theo ý thích.

4. Tặng thẻ nạp data.

Tham gia hòa mạng trả trước 086 Viettel từ hôm nay để được hưởng thật nhiều ưu đãi từ nhà mạng quý khách nhé

– Thuê bao được tặng thẻ nạp data mệnh giá 5.000đ khi hòa mạng sim số mới. Thẻ nạp này được quy đổi thành 150MBdata tốc độ cao để truy cập 3G Viettel đến 24h. Nạp tiền theo cú pháp *191*68*Mã thẻ cào#OK.

5. Khuyến mãi thẻ nạp.

– Thuê bao được hưởng ưu đãi tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 2 thẻ đầu tiên nạp vào kể từ khi hòa mạng thành công.

6. Khuyến mãi đổi tiền.

– Đặc biệt, khách hàng sẽ được tham gia đăng ký các gói khuyến mãi đổi tiền của Viettel với ưu đãi gấp 4 – 5 lần so với thông thường. Cụ thể:
+ Đăng ký gói DT60 đổi 20.000đ trong tài khoản gốc được 90.000đ trong tài khoản khuyến mãi dùng nội mạng.
+ Đăng ký gói DT200 đổi 50.000đ trong tài khoản gốc được 275.000đ trong tài khoản khuyến mãi dùng nội mạng.
– Soạn:  gửi 109 để đăng ký.

7. Ưu đãi dùng data miễn phí thoại.

– Thuê bao hòa mạng mới 086 Viettel trong thời gian khuyến mãi có cơ hội đăng ký các gói dùng data miễn phí thoại của Viettel. Cụ thể, khách hàng sẽ được hoàn trả 100% cước phí đăng ký vào tài khoản khuyến mãi dùng để gọi thoại nội mạng như sau:
+ Đăng ký gói T70T (70.000đ/tháng) miễn phí 1,5GB data tốc độ cao + 70.000đ vào tài khoản gọi thoại nội mạng.
+ Đăng ký gói T0 (100.000đ/tháng) miễn phí 2GB data tốc độ cao + 100.000đ vào tài khoản gọi thoại nội mạng.
– Soạn:  gửi 191 để đăng ký.

– Sau khi dùng hết dung lượng tốc độ cao mà gói cước cung cấp,thuê bao sẽ được tính cước phát sinh là 9,76đ/50KB nếu tiếp tục truy cập 3G Viettel.

Một số lưu ý khi hòa mạng mới thuê bao 086 Viettel:
– Giá bộ kit hòa mạng mới thấp nhất là 50.000đ.

– Thuê bao được đấu nối hòa mạng đầu số mới theo 2 gói cước là Tomato thường và Tomato 690đ/phút trong tỉnh (gói TOMS).

Với những ưu đãi hấp dẫn trên đây, quý khách còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký hòa mạng ngay 1 số thuê bao 086 cho mình đi nào. Chỉ cần mang theo CMND đến các cửa hàng giao dịch Viettel trên toàn quốc, quý khách sẽ được hỗ trợ hòa mạng ngay một số thuê bao ưng ý, chúc quý khách hòa mạng thành công và hưởng trọn các khuyến mãi từ Viettel nhé.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/dau-so-086-viettel.html

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét